Algemene voorwaarden 

1. Definities 

1. Instructeur: Frank van den Berg, BERG coaching&running gevestigd aan de Blamanpad 3 (2331HX) te Leiden, geregistreerd onder KvK- nummer 64454320 gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Cursist: de (potentiële) deelnemer van de door Instructeur aangeboden activiteit 

2. Toepasselijkheid 

1. Instructeur verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod en daaruit voortvloeiende overeenkomsten
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen. 

3. Aanbod en overeenkomst 

1. Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.
2. De Instructeur is slechts gebonden indien de Instructeur een schriftelijke bevestiging van de inschrijving stuurt aan Cursist.
3. Aan deelneming aan de cursus is een minimumleeftijd gesteld van 16 jaar.
4. Alle opgaven van Instructeur van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Instructeur.
5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Instructeur.
6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere activiteiten, nabestellingen of verlengingen.
7. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen per cursus reeds is bereikt, vervalt de overeenkomst. Cursist kan alsdan indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. De overeenkomst vervalt tevens in het geval dat het minimum aantal van drie aanmeldingen niet wordt bereikt. 

4. Uitvoering 

1. Alle diensten van Instructeur worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis
2. Deelname aan de activiteit is toegewezen aan Cursist persoonlijk, hij kan zich derhalve niet laten vervangen.
3. Cursist stelt Instructeur in de gelegenheid de activiteit te verrichten. Cursist verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Instructeur en Instructeur naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering.
4. Wanneer Cursist verhinderd zal zijn om bij de cursus aanwezig te zijn, dan dient Cursist zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren. Kosten ten aanzien van een te late afmelding kunnen door Instructeur in rekening worden gebracht
5. Cursist wordt geacht ruim voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals het missen van de warming up, zijn voor risico van Cursist. 6. Cursist dient alle instructies van Instructeur op te volgen.
7. Cursist dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende sportkleding en -schoenen.
8. Het is niet toegestaan tijdens de activiteit expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
9. Alle genoemde termijnen zijn niet fataal, waardoor Cursist Instructeur altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
10. Cursist aanvaardt dat de planning van de activiteit kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. Instructeur is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de activiteit uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van Instructeur.
11. Het staat Instructeur vrij de activiteit en of levering te laten uitvoeren door derden. Art.7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. 

5. Prijzen, betaling en opschorting. 

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomstachten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient Cursist de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan op de door Instructeur aangegeven wijze. 

3. Indien betaling niet tijdig is verricht, wordt Cursist direct uitgesloten van het volgen van de activiteit. Indien Cursist weer deel wil gaan nemen aan de activiteit, dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Instructeur is het Cursist niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen. 

6. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 

Instructeur heeft het recht de overeenkomst met Cursist met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Cursist recht heeft op enige schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen dat al gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:
a) Aan Cursist (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Cursist in staat van faillissement wordt verklaard, Cursist een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Cursist onder curatele of bewind wordt gesteld.
b) Cursist wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of dat verdere deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen heeft instructeur ook de keuze om Cursist slechts voor één of meerdere, maar derhalve niet alle lessen te ontzeggen.
c) Het maximale aantal aanmeldingen voor de activiteit reeds was bereikt of het minimale aantal aanmeldingen niet is bereikt en Instructeur dit minimaal 72 uren voor start van de activiteit aan Cursist te kennen geeft. 

7. Garantie en aansprakelijkheid 

1. Cursist verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de activiteit een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en Cursist verklaart dat hij aan deze eisen voldoet. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan de activiteit is voor volledig eigen risico en verantwoordelijkheid. 

2. Cursist is zich ervan bewust dat activiteiten buiten worden gegeven. Daarmee gepaard gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen bepaalde gevaren met zich mee brengen. In gevolge het vorige lid, zijn de risico’s die daarbij komen kijken voor eigen rekening van Cursist. 

3. Instructeur stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na de cursus. 4. Mocht Instructeur – om welke reden dan ook – jegens Cursist of derden aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Instructeur gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, tot EUR. 4.750,-. 

5. Aansprakelijkheid van Instructeur reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.
6. Cursist vrijwaart Instructeur voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van Cursist en derden doordat Instructeur heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Cursist onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Indien Instructeur uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cursist gehouden Instructeur zowel buiten als in rechte bij te staan. 

7. Cursist vrijwaart Instructeur voor aanspraken van Cursist en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Instructeur toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van Cursist. Indien Instructeur uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cursist gehouden Instructeur zowel buiten als in rechte bij te staan. 

8. Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Instructeur geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen. 

2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Instructeur opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Instructeur onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Instructeur bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Cursist en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

3. Indien Instructeur bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren. 

9. Geheimhouding en Intellectueel Eigendom 

1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de cursus hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van Instructeur, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door Cursist geheim gehouden dienen te worden. 

2. Cursist verleent bij voorbaat toestemming aan Instructeur voor openbaarmaking van voor, tijdens of na de cursus gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Cursist zichtbaar is.
3. De door Cursist verstrekte persoonsgegevens worden door Instructeur mogelijk opgenomen in een bestand. Cursist verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Instructeur en Mindful Run Nederland tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan Cursist. Het is Cursist te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door Instructeur, waarna Instructeur dat verzenden zal staken. 

10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten 

1. Instructeur is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Cursist is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Instructeur.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet- contractuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.
3. Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van Instructeur onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van Instructeur onderhevig is.